ენერგეტიკის და გარემოს ეროვნული ასოციაცია
bt bt2
ენერგეტიკა - ეკონომიკის რეალური სექტორის საფუძველი

ეკონომიკის რეალური სექტორის საფუძველს წარმოადგენს ენერგეტიკა. განვითარებული ენერგეტიკული სისტემის გარეშე შეუძლებელია საუბარი თანამედროვე ტექნოლოგიების მიღწევათა გამოყენებაზე და მოსახლეობის მოთხოვნათა სრულყოფილ დაკმაყოფილებაზე. მეურნეობის ენერგეტიკული მოთხოვნები განაპირობებს ნებისმიერი მაკროეკონომიკური სტრუქტურის საფუძვლების სიმყარეს.

საქართველოს, მისი ბუნებრივი პირობებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული ენერგეტიკული ბაზა გააჩნია. აქ მოიპოვება ნავთობი, გაზი, ქვანახშირი, თერმული წყლები და არის საშუალება, წყლის, ქარის, მზის და ბიოენერგიების გამოყენებისა. იმის გამო, რომ ჩვენი ენერგორესურსების ათვისება უკავშირდება საერთო გლობალურ გარემოში ჩამოყალიბებულ ეფექტიანობის კრიტერიუმებს, ჩვენთან ყველაზე დიდი განვითარება ჰპოვა ჰიდრორესურსების ათვისებამ. როგორც მსოფლიო ბანკი ადასტურებს, ჩვენთან ენერგორესურსების (ელექტროენერგია) გამოყენებაში ჰიდროენერგეტიკის წილი არის 92%. საქართველო, შეიძლება ითქვას, ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ელექტროენერგიის წარმოების ბაზას ქმნის ჰიდროენერგეტიკა. ეს ჩვენი გეოგრაფული და სხვა თავისებურებებიდან გამომდინარეობს და წარმოადგენს ჩვენს კონკურენტულ უპირატესობას, რომელიც უნდა გავაძლიეროთ. ჩვენი მდინარეების რესურსების ათვისება სხვა სისტემური პრობლემების გადაჭრის შესაძლებლობასაც იძლევა:

• რადგან ჰიდრორესურსების უმეტესობა განლაგებულია მთებში და აქ მდინარეებს სხვა მნიშნელობაც გააჩნიათ, მათი ათვისება გამოიწვევს მთის საციცოცხლო ათვისების სტიმულირებას. გამოიწვევს აქ მოსახლეობის დამაგრებას, გზებისა და სხვა ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის მაღალმთიან და მთიან რეგიონებში მოსახლეობის დამაგრებას შეუწყობს ხელს და გააჯანსაღებს დემოგრაფიულ პროცესებსაც;


• ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა ხელს შეუწყობს წყლის რესურსების ყაირათიან გამოყენებას, შეიქმნება მათი გამოყენების მარეგულირებელი სისტემები და ამით გაჩნდება შესაძლებლობები, უფრო ეფექტურად გამოვიყენოთ ჩვენი მდინარეების შესაძლებლობები;

• საკუთრივ ელექტროენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით სწორად გათვლილი ენერგეტიკული ბალანსის შემთხვევაში (თუ ჩვენი ენერგოსისტემები დაპარალელდება მეზობელი ქვეყნების ენერგოსისტემებთან) ჩვენ აღმოვჩნდებით კარგ პირობებში – იაფი ენერგია გავცვალოთ ძვირადღირებულზე, პიკური ბაზურზე და ამით გავაჯანსაღოთ ჩვენი ექსპორტ–იმპორტის ბალანსი. მივიღოთ დამატებითი დიფერენცირებული შემოსავალი (რენტა);

• შეიქმნას ეკონომიკური ეფექტიანობის კრიტერიუმი ადგილობრივ ბაზარზე მზის და ქარის ენერგიის გამოყენებისათვის. ასევე თერმული და ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისებისათვის. გეოლოგიურ სამძებრო სამუშაოებისათვის და საკუთარი ნავთობის, გაზის და ქვანახშირის რესურსების ათვისებისათვის;

• ქვეყანაში შეიქმნას ენერგოტევადი ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობები;

• გარდა პირდაპირი ეკონომიკური ეფექტისა, მთის რეგიონების ათვისება ქმნის კულტურულ–ისტორიული მრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და მის ერთიან სამეურნეო პროცესებში ჩართვის შესაძლებლობებს.


სტატიის სრული ვერსია: http://www.globalresearch.ge/?p=599

მთავარი სიახლე ასოციაციის შესახებ პუბლიკაციები ენერგობიბლიოთეკა ენერგოკომპანიები გალერეა კონტაქტი
©2013 WWW.ENERGYPLATFORM.GE, All Rights Reserved